Nagroda i prezentacje – Katedra na Sekcji Echo 2015

Relacja z XVII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK
Wrocław 24-25 kwiecień 2015r

W dniach 24–25 kwietnia odbyła się we Wrocławiu XVII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii, która zgromadziła liczne grono zainteresowanych lekarzy oraz wybitnych krajowych ekspertów. Program konferencji tradycyjnie obejmował wiele aktywności ekspertów Katedry, a p. dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik została wyróżniona prestiżową nagrodą za najlepsze doniesienie oryginalne.

Bogaty program naukowy tegorocznej konferencji obejmował 9 sesji wykładowych, w których szczególny nacisk położono na omówienie aspektów klinicznych technik obrazowych i ich wpływu na decyzje terapeutyczne w chorobach układu krążenia. Omówiono m. in. zagadnienia dotyczące lewokomorowej niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, wysokogradientowej i niskogradientowej stenozy aortalnej, roli echokardiografii w intensywnej terapii kardiologicznej i stanach nagłych, wad wrodzonych serca, kardiogennego udaru mózgu czy serca w chorobach układowych. Wykład „Role of echocardiography in early heart failure diagnosis and management” wygłosił światowej sławy kardiolog, dyrektor Menzies Research Institute w Hobart – profesor Thomas H. Marwick. Spośród pracowników Katedry, temat kardiogennego udaru mózgu wykładem „Źródła zatorowości sercowopochodnej- rola echokardiografii” przybliżył prof. Jarosław Kasprzak a prof. Piotr Lipiec wygłosił  wykład „Przezskórne zamykanie przecieków międzyprzedsionkowych- rola TEE w kwalifikacji, ocenie śródoperacyjnej i monitorowaniu po zabiegu”. Prof. Lipiec współprzewodniczył też ceremonii otwarcia Zjazdu oraz sesji „Wysokogradientowa i niskogradientowa stenoza aortalna”, kończącej pierwszy dzień Zjazdu.

 

Zwięzły kurs podstawowy stanowiący jedną z linii tematycznych Kongresu wzbogacił wykład prof. Jarosława Kasprzaka „Odkształcenie mięśnia sercowego w ocenie funkcji skurczowej lewej i prawej komory” oraz prof. Piotra Lipca „Prawa komora i krążenie płucne”. Kolejnym ciekawym i poszerzającym wiedzę kliniczną wystąpieniem wykładowcy naszej Kliniki był opis przypadku pacjenta ze złożonymi zmianami na zastawce mitralnej w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia omówiony przez dr hab. n. med. Karinę Wierzbowską- Drabik na sesji „Ciekawe przypadki”.

Stałym punktem programu corocznych Konferencji jest moderowana sesja plakatowa, która w tym roku zgromadziła szerokie grono zainteresowanych. Nagroda główna za najciekawszą pracę przypadła  dr hab. n. med. Karinie Wierzbowskiej- Drabik, praca pt. „Analiza deformacji w segmentach markerowych zaopatrywanych przez zwężone i niezwężone tętnice wieńcowe – badanie podczas echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą”. Gratulujemy!

Miło nam również poinformować, że aż 11 z 33 prezentowanych prac oryginalnych  pochodziło z Katedry Kardiologii UMED, mieszczącej się w WSS im. Wł. Biegańskiego w Łodzi – oto kompletna lista:

 • „Związane z płcią różnice globalnego odkształcenia podłużnego lewej komory serca podczas obciążeniowej echokardiografii dobutaminowej u pacjentów bez zwężeń w tętnicach wieńcowych”, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Kasprzak
 • „Analiza deformacji w segmentach markerowych zaopatrywanych przez zwężone i niezwężone tętnice wieńcowe- badanie oodczas echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą”, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Kasprzak
 • „Determinanty i tempo progresji szybko postępującej stenozy aortalnej- retrospektywne badanie w latach 2010- 2015”, Piotr Hamala, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec, Karina Wierzbowska-Drabik
 • „Wskaźnik kurczliwości, skurczowa prędkość pierścienia mitralnego oraz masa lewej komory jako predyktory globalnego skurczowego odkształcenia podłużnego w grupie 238 pacjentów poddanych echokardiografii obciążeniowej”, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Kasprzak
 • „Ilościowa ocena rotacji i skręcenia lewej komory serca w trakcie dobutaminowej próby obciążeniowej- porównanie pacjentów z istotnymi i bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych”, Agnieszka Mielczarek, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec, Karina Wierzbowska- Drabik
 • „Zastosowanie interwencji poznawczo- behawioralnej w przygotowaniu pacjentów do echokardiograficznego badania przezprzełykowego”, Paulina Wejner- Mik, Maria Sobczak, Katarzyna Wdowiak- Okrojek, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec
 • „Analiza funkcji lewego przedsionka metodą śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii przezklatkowej w przewidywaniu obecności skrzepliny w obrębie jego uszka u pacjentów z migotaniem przedsionków”, Karolina Kupczyńska, Jarosław Kasprzak, Błażej Michalski, Dawid Miśkowiec, Katarzyna Wdowiak- Okrojek, Paulina Wejner- Mik, Piotr Lipiec
 • „Dynamika zmian funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory podczas 6- miesięcznej obserwacji po skutecznie leczonym zawale mięśnia sercowego”, Katarzyna Wdowiak- Okrojek, Ahmed Shim, Paulina Wejner- Mik, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec
 • „Rola leptyny i MCP-1 w przewidywaniu pozawałowego remodelingu lewej komory w zależności od występowania zespołu metabolicznego”, Błażej Michalski, Ewa Rusiecka, Łukasz Pączek, Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec
 • „Ocena funkcji lewego przedsionka przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych u pacjentów z zaburzeniami oddychania i upośledzoną funkcją skurczową lewej komory”, Dawid Miśkowiec, Karolina Kupczyńska, Błażej Michalski, Barbara Uznańska- Loch, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec
 • „Czy morfologia dwupłatkowej zastawki aortalnej ma związek z wymiarem aorty: metaanaliza”, Dawid Miśkowiec, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec